2 ชั่วโมง 20 นาที

Design Thinking
ธนัฏฐา โกสีหเดช

ผู้ก่อตั้ง The Contextual ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้าน Service Design Solution Download

ภิรญา รวงผึ้งทอง

ผู้ก่อตั้ง The Contextual ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้าน Service Design Solution Download


DESIGN THINKING 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการทํา Design Thinking

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
DESIGN THINKING 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการทํา Design Thinking เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ด้วยการสอนเรื่อง Design Thinking ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเล่าการใช้เครื่องมือให้ ครบถ้วนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการโดยที่ไม่รู้ว่าต้องเติมข้อมูลนั้นเพื่ออะไร จนเกิดความเข้าใจว่า Design Thinking เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนตายตัว และจะได้คําตอบเมื่อใช้เครื่องมือครบถ้วน

รูปแบบการเรียนการสอนของคอร์สเรียนนี้จึงเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในกระบวนการทํา Design Thinking ด้วยการลงมือทําให้เห็นผ่านโจทย์ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการตีความโจทย์เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่ สนใจ การประยุกต์ใช้วิธีการ และวิธีการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมตามหัวข้อในการทํา Design Thinking ที่แตกต่างกันของพี่ตัวอย่าง 2 คน  
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

วัตถุประสงค์
1. แนะนําให้ผู้เรียนรู้จัก Design Thinking 
2. ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ และความน่าสนใจของการทํา Design Thinking 
3. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทํา Design Thinking 
4. ให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการทํา Design Thinking

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับ mini TCDC 
2. บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง Design Thinking 

เนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาเรียงลําดับการเล่าในแต่ละตอนตามกระบวนการออกแบบของ Design Thinking แบ่งออกเป็น 8 ตอน ดังนี้

EP 1 : “Design Thinking” คืออะไร ? 

 • แนะนําให้รู้จัก Design Thinking ผ่านกรณีตัวอย่างที่มีจุดเริ่มต้นในการคิดออกแบบที่น่าสนใจและคาดไม่ถึง 
 • ความคิด ทัศนคติที่สําคัญและควรมีในการทํา Design Thinking เพื่อให้ได้ผลลัwธ์ที่ดี และแตกต่าง 
 • แนะนําสิ่งที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

EP 2 : ทําไมการ “ตั้งคําถาม” ถึงสําคัญในการเริ่มต้น ? 

 • แนะนํากระบวนการทํา Design Thinking ผ่านกรณีตัวอย่างของ Lucky Iron Fish
 • เปิดตัวที่ตัวอย่างและโจทย์ที่จะนํามาทํากระบวนการ Design Thinking ให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง
 • แสดงให้เห็นถึงวิธีการตั้งคําถามจากโจทย์ที่ได้รับ เพื่อหาหัวข้อที่สนใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการลงมือทําต่อไปโดยพี่ตัวอย่าง

EP 3 : “เข้าใจ” เป็นหัวใจสําคัญอย่างไร ? 

 • แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักสิ่งที่ต้องไปเข้าใจ และวิธีการทําความเข้าใจ เพื่อไปเก็บข้อมูล 
 • แสดงให้เห็นถึงวิธีการเตรียมตัวและการเก็บข้อมูล โดยพี่ตัวอย่าง

EP 4 : “จัดการ” ข้อมูลที่เจอมาได้ยังไงบ้าง ? 

 • แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการข้อมูลที่ได้มาจากการไปเข้าใจ เพื่อหาประเด็นที่น่าสนใจและกําหนดขอบเขตในการทําต่อไป โดยพี่ตัวอย่าง 
 • แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักตัวแทนผู้ใช้ (Persona) และวิธีการสร้างตัวแทนผู้ใช้

EP 5 : “ตั้งโจทย์” ยังไงให้เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ? 

 • แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการตั้งโจทย์ เพื่อเปิดโอกาสนในการแก้ปัญหาได้อย่างน่าสนใจ ผ่านกิจกรรมการออกแบบสะพาน 
 • แสดงให้เห็นถึงวิธีตั้งโจทย์จากประเด็นที่ได้มา โดยพี่ตัวอย่าง

EP6 : “สร้างสรรค์” ไอเดียยังไง ให้กลายเป็นจริง? 

 • แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการคิดไอเดียแบบต่างๆ และวิธีการเลือกไอเดียเพื่อนําไปพัฒนาต่อ โดยพี่ตัวอย่าง

EP7 : รู้ได้ยังไงว่าไอเดียที่ทํามา “Work / ไม่ Work” ? 

 • แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแปลงไอเดียให้กลายเป็นจริงด้วยการสร้างต้นแบบไอเดีย 
 • แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างต้นแบบไอเดีย โดยพี่ตัวอย่าง 
 • แสดงให้เห็นถึงการนําต้นแบบไอเดียไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้ และเก็บข้อมูลความคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดต้นแบบไอเดียต่อไป

EP 8 : สรุปบทเรียน Design Thinking

 • ทบทวนกระบวนการและทฤษฎีทั้งหมดที่ใช้ในการทํา Design Thinking
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

DESIGN THINKING 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการทํา Design Thinking

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง