โลกในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้จังหวะการก้าวไปข้างหน้าต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เข้ามา Disrupt ธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบเก่า สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขึ้น ไปจนถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน การบริโภค ตลอดไปจนถึงทำธุรกิจนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในยุค New Normal ที่ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว

          แนวทางหนึ่งในการรับมือที่ภาครัฐและเอกชนต่างเห็นตรงกัน คือ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการ การทำความเข้าใจกับความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเติมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและธุรกิจ ซึ่งในปี 2020 นี้ ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลได้เอื้อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สามารถกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลาและค่าใช้จ่าย

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศไทยสำหรับอนาคต จึงผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เปิดบริการใหม่ในรูปแบบการเรียนรู้ “CEA Online Academy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ ที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะบนฐานของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการยกระดับวิชาชีพและการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

  • เตรียมความพร้อม หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ 
  • เติมทักษะสร้างสรรค์ หลักสูตรเพื่อเสริมทักษะสำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ 
  • ต่อเสริมธุรกิจ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวรับสถานการณ์ และต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ 

 

เครือข่ายความร่วมมือ


 

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ (Business) สร้างนิเวศ (Place) และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ (People) ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cea.or.th